skip to Main Content

Reglement Rett Syndroom Masterthesis prijs

 • De Rett Syndroom Masterthesis prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt, met de eerstvolgende uitreiking in november 2015.
 • Inschrijving is mogelijk door studenten aan Nederlandse HBO/Hogeschool of Universitaire instelling. Er is een 1 (geld)prijs voor studenten aan Nederlandse HBO/Hogeschool en 1 (geld)prijs voor studenten aan Universiteit.
 • Projecten / Masterthesis die zijn afgerond tussen augustus 2014 en augustus 2015 aan Nederlandse HBO/Hogeschool of Universitaire instelling kunnen worden ingezonden.
 • Het project / onderzoek dient plaats te vinden als onderdeel van de Masterthesis. Een directe relatie van project / Masterthesis met het Rett Syndroom is een vereiste. Het onderwerp van de Rett Syndroom Masterthesis prijs dient te zijn goedgekeurd door HBO/Hogeschool of Universitaire instelling.
 • Om deel te nemen wordt het inschrijfformulier met bijgevoegd een samenvatting en eventueel niet-digitaal materiaal (zoals folder, DVD etc) van het project / Masterthesis toegestuurd aan de secretaris van de beoordelingscommissie. Deze dient uiterlijk op 1 augustus 2015 ontvangen te zijn.
 • Deelnemers ontvangen uiterlijk op 15 september 2015 een reactie van de beoordelingscommissie op de inzending.
 • Wanneer geen extra informatie vereist is voor een eindbeoordeling, wordt door de jury direct besloten wie de Masterthesis prijs 2015 wint. Indien gewenst vraagt de secretaris van de top-3 inzendingen nadere informatie/producten op bij de aanvrager en stuurt deze naar de voltallige commissie. Wanneer extra informatie wordt opgevraagd over de genomineerde projecten, volgt een tweede beoordelingsronde.
 • De deelnemers die uitgenodigd worden voor het aanleveren van informatie voor een tweede beoordelingsronde, dienen dit uiterlijk op 30 september 2015 aan de secretaris van de beoordelingscommissie te hebben toegestuurd.
 • Tijdens een tweede vergadering wordt in gezamenlijkheid besloten welk project / Masterthesis de Rett Syndroom Masterthesis prijs wint. Tot slot schrijft de secretaris op basis van alle commentaren een juryrapport die als check ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de hele commissie.
 • Door deel te nemen aan de Rett Mastethesis prijs stemt de deelnemer er mee in dat de Nederlanse Rett Syndroom Vereniging het project / Masterthesis voor publicitaire doeleinden mag gebruiken.
 • Door deel te nemen aan de Rett Masterthesis prijs stemt de deelnemer er mee in dat de beoordelingscommissie gevrijwaard is van alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten. Een project / Masterthesis kan slechts eenmaal meedingen naar deze prijs.
 • De beoordelingsprocedure zoals genoemd is bindend. De secretaris van de beoordelingscommissie ziet toe op het correct volgen van de beoordelingsprocedure.
 • De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken als alle inzendingen van onvoldoende niveau worden beoordeeld e.e.a. uitsluitend ter beoordeling van de beoordelingscommissie.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de
  beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor de reglementen aan te passen.
 • Projecten waarbij één van de juryleden betrokken is geweest, zijn niet uitgesloten van deelname. In de beoordeling van dit specifieke project zal het betreffende jurylid echter worden uitgesloten van stemming en commentaar.
Back To Top
X